Stadgar för föreningen Nätverket ÖPPNA SINNEN, ÖS

§ 1 NAMN / DEFINITION
Nätverket ÖPPNA SINNEN är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening för
kulturutövare och kulturvänner i huvudsak på Söderslätt
Nätverkets namn ska vara ÖPPNA SINNEN
Nätverkets namn förkortas ÖS
Nätverket ÖPPNA SINNEN har en logotyp

§ 2 SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Nätverkets syfte och ändamål är:
– att vara mötesplats för kulturaktiviteter i bygden
– att vidga, aktivera och stärka intresset för gränsöverskridande kultur
– att vara ett forum för debatt och idéutbyte som i förlängningen berikar medlemmarnas
utveckling och intresse inom kulturområdet
– att anordna utställningar, föreläsningar och kultursammankomster

§ 3 MEDLEMSKAP
Allmänt om medlemskap:
Nätverket är öppet för alla som är verksamma med kultur eller engagerade i kulturfrågor på Söderslätt och som är intresserade av att verka för nätverkets syfte. Nätverkets logga och varumärke får användas av medlemmen i egna och kollektiva projekt. Projekt som använder sig av ÖS varumärke och/eller logotyp ska senast 30 dagar före ansökan av medel anmäla detta till styrelsen skriftligen eller via mail.

Avgift:
För medlemskap fordras erläggande av på årsmötet fastställd medlemsavgift.

Information:
All kommunikation mellan medlemmar och styrelse sker via hemsidans nyhetsbrev,
undantagsvis via e-mail.

Inträde:
Medlemskap via registrering på hemsidan och accepterande av avtal angående
användning av hemsidan.

Utträde:
Medlem som ej betalar sin medlemsavgift, bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen och dess anseende, får sitt medlemskap indraget och utesluts ur föreningen.

§ 4 ORGANISATION
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen eller av styrelsen delegerad eller utsedd arbetsgrupp.

§ 5 RÄKENSKAPSÅR
Nätverkets räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 6 ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och görs elektroniskt. Kallelse skall vara tillgänglig minst 14 dagar före årsmötet. Till kallelsen fogas verksamhetsberättelse och budgetförslag för kommande räkenskapsår.
Motioner skall för att kunna behandlas vid årsmötet vara styrelsen tillhanda via e-mail senast 10 dagar före årsmötet. 2 2011-04-01

Vid årsmötet skall följande dagordning gälla:
a) Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän samt rösträknare för årsmötet
b) fråga om kallelse skett i behörig ordning
c) fastställande av dagordning
d) verksamhetsberättelse
e) ekonomisk redogörelse
f) fastställande av balansräkning
h) ansvarsfrihet för styrelsen
i) fastställande av medlemsavgift
k) val av:
– styrelseledamöter, 6 personer för 2 år, 5 personer för 1 år
– ordförande för 1 år bland 2-årsvalda ledamöter
– revisorer, 1 för 1 år, 1 för 2 år
– valberedning, 1 för 1 år, 2 för 2 år
l) medlemmars motioner och styrelsens propositioner
m) övriga frågor

§ 7 STYRELSE
Styrelsen består av 11 ledamöter, bland vilka årsmötet väljer ordförande för 1 år bland de 6 två-års-valda ledamöterna. 5 ledamöter väljs för 1 år.
Styrelsen är beslutsmässig om 5 ledamöter är närvarande om ordförande eller viceordförande
finns med.
Vid lika röstetal har ordförande alternativt vice ordförande utslagsröst
Minst tre styrelsemöten skall hållas under året. Kallelse med uppgift om förekommande ärenden skall utfärdas minst 14 dagar före sammanträde
Styrelsens beslut skall protokollföras (mötesprotokoll)
Styrelsen verkar i konsultativt syfte gällande projekt initierade av medlem eller grupp av
medlemmar

§ 8 TECKNINGSRÄTT
Ordföranden och kassören äger rätt att var för sig teckna föreningen.
Utbetalningar överstigande kr 1.000:- som skall göras av någon av firmatecknarna skall aviseras via mail till den andre firmatecknaren.

§ 9 FÖRVALTNING
Inkomna medel må tas i anspråk för föreningens verksamhet allt eftersom de flyter in, dock med iakttagande att erforderliga belopp reserveras för föreningens uppgifter enligt § 2 syfte och ändamål. Medel utöver medlemsavgifter kan efter styrelsebeslut tas i anspråk för nätverkets verksamhet enligt § 2 ovan.
• Varje grupp/projekt är självbärande gällande finansiella anslag och personella
resurser.

§ 10 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet.
Beslut om föreningens upplösning skall för att bli gällande fattas på ett årsmöte. Dock skall besluten enligt ovan fattas med 2/3 majoritet av de på mötet närvarande medlemmarna.

Vid föreningens upplösning utarbetar styrelsen förslag om hur föreningens tillgångar skall fördelas.